صادقی شهپرم. و صادقی شهپرر. (2013) “چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه)”, جستارهای نوین ادبی, 45(3), صص 81-103. doi: 10.22067/jls.v45i3.21500.