صادقیع. ا. (2013) “ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره”, جستارهای نوین ادبی, 45(3), صص 1-28. doi: 10.22067/jls.v45i3.21503.