یاحقّیم. ج. (2013) “دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه”, جستارهای نوین ادبی, 45(4), صص 1-17. doi: 10.22067/jls.v45i4.22926.