حقیقیف. (2013) “«کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه”, جستارهای نوین ادبی, 45(4), صص 65-89. doi: 10.22067/jls.v45i4.22946.