بزرگ بیگدلیس., نیکوبختن., عابدیم. و عطایی کچوییت. (2013) “ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین”, جستارهای نوین ادبی, 45(4), صص 91-110. doi: 10.22067/jls.v45i4.22947.