ضیاالدینیع. و فرخ نیام. د. (2014) “بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی”, جستارهای نوین ادبی, 46(4), صص 31-60. doi: 10.22067/jls.v46i4.23215.