موسویس. م. ع. (2013) “فهرست مقالات چاپ شده در مجلّۀادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179)”, جستارهای نوین ادبی, 46(1), صص 159-256. doi: 10.22067/jls.v46i1.24025.