سیدقاسمل. (2014) “نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال”, جستارهای نوین ادبی, 46(4), صص 135-148. doi: 10.22067/jls.v46i4.24194.