صدیقیم. (2014) “بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه”, جستارهای نوین ادبی, 46(3), صص 139-166. doi: 10.22067/jls.v46i3.25275.