قائمیف. (2014) “از رپیهوین تا سیاوش (تحلیل اسطوره شناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبنای الگوی هبوط ایزد رپیهوین و آیین‌های سالانة مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران)”, جستارهای نوین ادبی, 46(4), صص 61-86. doi: 10.22067/jls.v46i4.25298.