بامشکیس. (2014) “تداخل سطوح روایی”, جستارهای نوین ادبی, 47(1), صص 1-26. doi: 10.22067/jls.v47i1.26099.