آذراندازع. و باقریم. (2015) “شیوه های سخنوری در گاهان”, جستارهای نوین ادبی, 47(4), صص 1-20. doi: 10.22067/jls.v47i4.30107.