جلالیم. (2015) “مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان”, جستارهای نوین ادبی, 48(2), صص 141-166. doi: 10.22067/jls.v48i2.40408.