ذوالفقاریح. (2010) “طبقه‌بندی قصّه/داستانهای سنتّی فارسی(نقد و بررسی، شکل‌شناسی و گونه‌شناسی داستانهای فارسی)”, جستارهای نوین ادبی, 42(3), صص 23-45. doi: 10.22067/jls.v42i3.4194.