خادمین. و پور خالقی چترودیم. د. (2010) “تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس”, جستارهای نوین ادبی, 42(3), صص 47-67. doi: 10.22067/jls.v42i3.4195.