گلی زادهپ. و یاریع. (2010) “بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی”, جستارهای نوین ادبی, 42(3), صص 69-86. doi: 10.22067/jls.v42i3.4198.