علوی زادهف. و تقویم. (2010) “بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا”, جستارهای نوین ادبی, 42(3), صص 111-128. doi: 10.22067/jls.v42i3.4201.