پهلوان نژادم. ر. و شیرین زادهس. ع. (2010) “بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر”, جستارهای نوین ادبی, 42(3), صص 129-146. doi: 10.22067/jls.v42i3.4203.