غفوریر. (2016) “بررسی صفات و خویشکاری‌های دیوان در مجموعه روایات فردوسی‌نامه”, جستارهای نوین ادبی, 48(4), صص 47-64. doi: 10.22067/jls.v48i3.42042.