ناصحم. ا. (2010) “بررسی رویکردهای زبانی در پژوهشهای رشتة زبان و ادبیّات فارسی”, جستارهای نوین ادبی, 42(3), صص 147-163. doi: 10.22067/jls.v42i3.4206.