باقری خلیلی ب. خ. (2010) “بررسی ابعاد دینداری حافظ‌‌شیرازی‌ براساس الگوی گلاک‌ و استارک مبنی بر دین‌، پدیده‌ای چندبُعدی”, جستارهای نوین ادبی, 42(4), صص 27-52. doi: 10.22067/jls.v42i4.4221.