فاطمیس. ح. و درپرم. (2010) “بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی”, جستارهای نوین ادبی, 42(4), صص 53-77. doi: 10.22067/jls.v42i4.4222.