گرجی گ. و میریم. (2010) “بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور”, جستارهای نوین ادبی, 42(4), صص 79-104. doi: 10.22067/jls.v42i4.4224.