جعفری ج. (2010) “بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی”, جستارهای نوین ادبی, 42(4), صص 105-125. doi: 10.22067/jls.v42i4.4225.