مولایی م. (2010) “معنی نام فریدون و ارتباط آن با سه نیروی او در سنّت‌های اساطیری و حماسی ایران”, جستارهای نوین ادبی, 42(4), صص 151-175. doi: 10.22067/jls.v42i4.4228.