عدنانیع. (2010) “دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ”, جستارهای نوین ادبی, 42(4), صص 177-190. doi: 10.22067/jls.v42i4.4229.