حسن آبادیم. (2015) “شفاهی یا کتبی؟ بررسی نظریات مربوط به سرچشمۀ شاهنامه”, جستارهای نوین ادبی, 48(1), صص 15-48. doi: 10.22067/jls.v48i1.45356.