عمارتی مقدمد. (2015) “حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی”, جستارهای نوین ادبی, 47(3), صص 157-181. doi: 10.22067/jls.v47i3.45359.