زمانیف., حسن زاده میرعلیع. و اکبری بیرقح. (2017) “تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین”, جستارهای نوین ادبی, 49(2), صص 81-105. doi: 10.22067/jls.v49i2.46140.