حسینیم. (2015) “ازدواج جادویی در هفت پیکر نظامی مقایسۀ تطبیقی قهرمانان اسطوره ای ایران و یونان و کارکرد مشترک نجوم و کیمیاگری در روایت هفت پیکر”, جستارهای نوین ادبی, 47(4), صص 21-38. doi: 10.22067/jls.v47i4.46803.