محمودی لاهیجانیس. ع., فشارکیم. و خراسانیم. (2017) “فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی”, جستارهای نوین ادبی, 49(2), صص 21-51. doi: 10.22067/jls.v49i2.47287.