ستاریر. و حقیقیم. (2015) “تحلیل مردسالاری و برون همسری در شاهنامه بر اساس اسطورۀ آفرینش”, جستارهای نوین ادبی, 48(1), صص 87-108. doi: 10.22067/jls.v48i1.48723.