حسن آبادیم. (2016) “در باب راهبر کینه دار رویکردی ترامتنی به سازه ای حماسی”, جستارهای نوین ادبی, 48(4), صص 65-88. doi: 10.22067/jls.v48i3.50488.