سلمانیم. و مجلی زادها. (2016) “معرّفی شکارنامة ایلخانی”, جستارهای نوین ادبی, 48(4), صص 125-141. doi: 10.22067/jls.v48i3.54696.