وافی ثانیم., یاحقیم. ج. و شریف افخ. (2017) “تداوم اندیشه‌های ایرانشهری در مخزن الاسرار نظامی”, جستارهای نوین ادبی, 49(1), صص 79-106. doi: 10.22067/jls.v49i1.54912.