رادمردم., کزازیم. ج. ا. و داودآبادی فراهانیم. (2017) “تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی الماس خان کندوله ای”, جستارهای نوین ادبی, 49(3), صص 73-101. doi: 10.22067/jls.v49i3.56673.