آیدنلوس. (2017) “درختی که تلخ آمد او را سرشت. (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی)”, جستارهای نوین ادبی, 49(2), صص 107-129. doi: 10.22067/jls.v49i2.56912.