نجفیآ., پهلوان نژادم. و شریفیش. (2017) “رویکردی نوین در روایت شناسی شناختی بر اساس فضاهای ذهنی روایی و الگوی ان ام اس بی”, جستارهای نوین ادبی, 49(1), صص 21-46. doi: 10.22067/jls.v49i1.57518.