ذوالفقاریح. (2017) “انواع بومی سرودهای خراسان”, جستارهای نوین ادبی, 49(3), صص 127-154. doi: 10.22067/jls.v49i3.59046.