استوار نامقیس. م., زرقانیس. م. و قربان صباغم. (2017) “تحلیل گفتمانی انس التائبین احمد جام”, جستارهای نوین ادبی, 49(1), صص 47-77. doi: 10.22067/jls.v49i1.59697.