محمودپورل. (2018) “سعدی منسوب به کیست، «سعد بن ابی بکر» یا «سعد بن زنگی»؟”, جستارهای نوین ادبی, 50(1), صص 155-176. doi: 10.22067/jls.v50i1.60018.