دهرامیم. (2017) “منظومه‌های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم)”, جستارهای نوین ادبی, 49(4), صص 1-22. doi: 10.22067/jls.v49i4.60740.