عبادی جمیلس., رضایی دشت ارژنهم. و قلعه خانیگ. (2017) “بررسی اسطورۀ ضحاک بر اساس ساختار تقابل‌های دوگانۀ کلود لوی¬استروس”, جستارهای نوین ادبی, 49(4), صص 67-92. doi: 10.22067/jls.v49i4.61660.