سعیدیم. (2018) “تحلیل سیر تخیل نظامی در اسطورة بهرام گور (با توجه به نظریة ژیلبر دوران)”, جستارهای نوین ادبی, 50(1), صص 105-129. doi: 10.22067/jls.v50i1.62268.