باقریز., داودآبادیم. ع. و یعقوبیع. س. (2019) “بررسی و تحلیل اختلال شخصیت «پارانوئیا» در رفتار «کیکاووس» در شاهنامه”, جستارهای نوین ادبی, 50(4), صص 26-1. doi: 10.22067/jls.v50i4.62410.