غلامپور آهنگر کلاییل., طاووسیم. و اوجاق علیزادهش. (2017) “تحلیل کهن الگوی «خویشتن» در منطق الطیر عطار”, جستارهای نوین ادبی, 49(3), صص 45-71. doi: 10.22067/jls.v49i3.62514.