بیگ‌زادهخ. و زندی طلبا. (2018) “تحلیل سفر روحانی ویراف در ارداویراف‌نامه بر اساس الگوی کمبل”, جستارهای نوین ادبی, 50(1), صص 55-76. doi: 10.22067/jls.v50i1.63228.