عظیمی یانچشمها. و میرباقری فردع. ا. (2018) “بینامتنیت به مثابۀ روش و بینش تاریخ ادبیات نگاری نوین”, جستارهای نوین ادبی, 50(1), صص 1-22. doi: 10.22067/jls.v50i1.63583.