سزاوارع., پورخالقی چترودیم. د., جلالیم. و استاجیا. (2019) “شيوة طنزپردازي فرهاد حسن زاده بر مبناي نظرية ايوان فوناژي”, جستارهای نوین ادبی, 50(4), صص 134-113. doi: 10.22067/jls.v0i0.64356.