محمودی لاهیجانیس. ع. (2019) “مقایسۀ نام و لقب پادشاهان ساسانی در شاهنامه و متون تاریخی دورۀ اسلامی از سدۀ سوم تا هفتم هجری قمری”, جستارهای نوین ادبی, 50(4), صص 112-79. doi: 10.22067/jls.v50i4.67788.